P O R T A ALT R A I N I N GEN
Van der Hoopstraat 33  1051 VB     Amsterdam  KvK:34233188

Algemene voorwaarden  CURSUSSEN
(Opgemaakt: 26 Juni 2018)

 

AANMELDING EN INSCHRIJVING

1. Aanmelding voor een cursus dient te gebeuren via het inschrijfformulier. U kunt zich ook telefonisch of persoonlijk op het instituut aanmelden.

 1. U ontvangt vervolgens per email een bevestiging van uw aanmelding; hierin staan tevens de betaalgegevens, de titel(s) van het aan te schaffen lesmateriaal, huishoudelijke reglementen rondom absentie, een  samenvatting van de algemene voorwaarden en indien van toepassing de factuur.
 2. Na ontvangst van het cursusgeld bent u ingeschreven en is uw plaats gereserveerd.
 3. Uiterlijk één week voor aanvang van de lessen ontvangt U per email uw lesrooster.
 4. U dient de factuur binnen veertien dagen na ontvangst te voldoen op het in de factuur genoemde  bankrekeningnummer van Portaal Trainingen (met in achtneming van punt 6).
 5. Deelname aan de lessen kan plaatsvinden indien het  cursusgeld voor aanvang door Portaal Trainingen is ontvangen.

BEDENKTIJD / ANNULERING VAN DE INSCHRIJVING

7.De deelnemer heeft na inschrijving 14 werkdagen bedenktijd en kan tot die tijd kosteloos annuleren.

 1. Wanneer u zich afmeldt binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus, bent u één vijfde van het volledige cursusgeld aan ons verschuldigd, tenzij:
 2. A) u aantoont (desgevraagd onder overlegging van een medische verklaring) dat u tengevolge van ziekte gedurende minstens zeven lesweken verhinderd bent of zult zijn om aan de cursus deel te nemen. Ontvangen wij uw annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus, dan bent u geen cursusgeld verschuldigd. Bij latere annulering bent u cursusgeld verschuldigd naar rato van het aantal verstreken lesweken;
 3. B)  Portaal Trainingen besluit de cursus te doen plaatsvinden op een andere dag dan in de informatiemail die u na aanmelding heeft ontvangen, is aangegeven; u bent in dat geval geen cursusgeld verschuldigd.

BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST            

 1. De klant kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie* van de door de klant  verrichte betalingen of het vervallen van de betaalplicht. Bij bijzondere omstandigheden zal Portaal Trainingen bekijken of in een later stadium de afgebroken cursus alsnog afgerond kan worden. De cursus kan in dat geval slechts één keer worden opgeschoven waarna het recht op de cursus komt te vervallen.

BOEKEN

 1. U dient zelf zorg te dragen voor de aanschaf van het noodzakelijke lesmateriaal ( zie punt2); in overleg met  de cursist(en) kan voor trainingen op maat hierop een uitzondering worden gemaakt. In het laatste geval staan de kosten hiervan op de cursusfactuur.

AUTEURSRECHT

Aan U uitgereikt stencilmateriaal is voor uw studie en is uw eigendom. Dit materiaal mag niet aan derden worden afgestaan. Portaal Trainingen behoudt zich alle rechten voor. Niets uit dit materiaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in gegevensbestand, openbaar gemaakt zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de auteur.

EXAMENS

 1. Portaal Trainingen assisteert en/of bemiddelt, indien gewenst,  bij het verkrijgen van informatie over de inschrijving voor examens die door derden worden afgenomen. Er bestaat geen verplichting tot deelname aan deze examens.                                                                                       

Portaal Trainingen is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke (tijdige) aanmelding voor en/of het zorgdragen van de betaling voor genoemde examens.

Portaal trainingen  levert professionaliteit en een maximale inzet ter voorbereiding van deze examens doch geen garanties voor behalen hiervan.

                                                                                                                                        

PRIJSWIJZIGINGEN

 1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 2. De klant heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal, de prijs wordt verhoogd.
 3. Artikel 12 en 13 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

 

VERTROUWELIJKHEID

 1. Door klanten verstrekte informatie wordt door Portaal Trainingen, en de daar werkzame personen als vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. De Portaal Trainingen conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

VRAGEN EN KLACHTEN

 1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de educatieve dienst worden gedurende het cursusjaar door de directeur van Portaal Trainingen beantwoord binnen een termijn van 14 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Portaal Trainingen per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost biedt Portaal Trainingen de klant de mogelijkheid zich te richten tot een derde, te weten M. Clausing, wiens contact gegevens verkrijgbaar zijn op ons instituut. Haar uitspraak  is bindend. Te allen tijde zal Portaal Trainingen echter haar uiterste best doen een klacht of geschil in der minne te schikken.

 

OVERIGE VOORWAARDEN

 1. Portaal Trainingen streeft ernaar de cursussen te geven voor groepen van max. 12 personen. In bijzondere omstandigheden, kan hiervan echter worden afgeweken.
 2. Portaal Trainingen zal zich naar vermogen inzetten om de aangeboden cursussen doorgang te laten vinden. Zij behoudt zich echter het recht voor te besluiten een cursus geen (verdere) doorgang te laten vinden:
 3. indien het aantal inschrijvingen kleiner is dan 5;
 4. indien bij aanvang van de cursus geen docent beschikbaar is of binnen redelijke termijn zal komen;
 5. indien na aanvang van de cursus deze door ziekte of verhindering van de docent wordt onderbroken en het niet mogelijk is binnen redelijke termijn voor vervanging zorg te dragen.

U wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, indien een cursus om een van de hiervoor genoemde redenen geen (verdere) doorgang vindt. Cursusgelden zullen worden gerestitueerd* voor zover deze betrekking hebben op het deel van de cursus dat geen doorgang vindt.

 1. Portaal Trainingen is niet aansprakelijk voor eventuele schade of nadeel als gevolg van het geen doorgang vinden van een cursus, les of examen.

Deze algemene voorwaarden zijn ontleend aan de algemene voorwaarden zoals geformuleerd door het Paepon (het Platform van Aangewezen/Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen in Nederland): d.d. 29 maart 2010  ‘Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen’ *restituties  worden binnen 30 dagen  na besluit verricht, coulances vallen hierbuiten.

Pin It on Pinterest