P O R T A AL •T R A I N I N GEN
Van der Hoopstraat 33
1051 VB Amsterdam
KvK:34233188

Klachtenreglement

Tevredenheid van de klant is een groot goed voor Portaal Trainingen. Indien klanten  toch niet tevreden zijn over geleverde diensten door Portaal Trainingen, zal het instituut  er naar streven met de klant tot een oplossing te komen. Het belang van de klant staat in deze voorop. Dit kan uitmonden in het aanbieden van correctie, genoegdoening en/of een vervangende of aanvullende  dienst.

Doel van de klachtenprocedure:

Het op zorgvuldige, vertrouwelijke en effectieve wijze registreren en afhandelen van klachten, het wegnemen van de oorzaken, en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen.

Wat bedoelen we met een klacht:

Een klacht is een schriftelijke melding door een klant van Portaal Trainingen over ontevredenheid met betrekking tot resultaten en/of dienstverlening.

Procedure

  1. Als de klant een probleem heeft met de dienstverlening van Portaal Trainingen dient hij dit  indien mogelijk eerst door te spreken met de betreffende docent dan wel de directie van Portaal Trainingen.  Als dit niet tot een oplossing leidt, kan de klant te allen tijde  een schriftelijke klacht indienen bij Portaal Trainingen per email of brief.
  2. Klachten moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Portaal Trainingen, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, of de kwestie zich heeft voorgedaan. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig.
  3. De klacht zal formeel worden geregistreerd en de ontvangst wordt binnen 4 weken bevestigd naar de  klant. Daarbij zal een voorstel worden gedaan hoe de klacht wordt opgepakt. Alle informatie rondom de klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. De informatie zal in ieder geval worden bewaard totdat de klachtenbehandeling is beëindigd, rekening houdend met eventuele wettelijke termijnen.
  4. Het instituut streeft ernaar binnen 2 maanden na ontvangst van de schriftelijke klacht deze, na onderzoek van de feiten, te verhelpen op een wijze die zowel de instemming van Portaal Trainingen als van de klant heeft. Mocht er langere tijd nodig zijn, dan wordt de klant hiervan binnen de genoemde 2 maanden op de hoogte gesteld.
  5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost biedt Portaal Trainingen de klant de mogelijkheid zich te richten tot een derde, te weten M. Clausing, wiens contactgegevens verkrijgbaar zijn op ons instituut. Deze stap dient binnen 3 maanden na ontvangst van de oorspronkelijk schriftelijke klacht te worden genomen. Om het geschil voor te kunnen leggen aan deze derde moet de klant schriftelijk aangeven dat de uitkomst van de eerdere klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. Diens uitspraak zal binnen drie maanden na inschakeling plaatsvinden en is bindend voor Portaal Trainingen. Te allen tijde zal Portaal Trainingen echter  haar uiterste best doen een klacht of geschil in der minne te schikken. Eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.
  6. Indien de afhandeling om dwingende redenen, niet kan plaatsvinden binnen bovengenoemde termijnen, zal de klant daarvan schriftelijk op de hoogte worden gesteld waarbij zal worden aangegeven wanneer de klacht wel kan worden afgehandeld.
  7. Portaal Trainingen streeft ernaar na het beëindigen van de klachtafhandeling (uiterlijk binnen drie maanden) na te vragen of de klant ook achteraf tevreden is met de afhandeling en de oplossing. Uitkomsten van deze evaluatie zal worden vertaald naar leerpunten voor het instituut. Indien van toepassing worden deze doorgesproken met de docent(en).
  8. Alle klachten worden geregistreerd en gearchiveerd voor de duur van 2  jaar.

Pin It on Pinterest

Share This